2_1_klinken---array-completed_0
A F M 2019

 

 

 

Inregistrare in program - Vom inregistra din nou solicitanti,..asteptam comunicarea AFM

  

Pas 1 studiati cu atentie Noul Ghid AFM

Pas 2 studiati ofertele noastre monofazate si trifazate la rubrica download.

Pas 3 procurati actele necesare in forma specificata si sunati pentru a fi programati la depunerea acestora (0244 567230).

 

ACTE necesare

 

    a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid; Si anexa 3.1. Este preferabil sa aduceti Anexa 3 pe stick pentru verificare la data depunerii actelor.

    b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;

    c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;

    d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;

    e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

ATENTIE CONFORM NOUL GHID SE ACCEPTA SI VARIANTA ONLINE

ACEASTA SE DEPUNE LA INSTALATORUL VALIDAT COPIA TIPARITA A ACESTUIA CE CONTINE SI CODUL DE VALIDARE

 

    g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

    h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;

    i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.